Brozmanová Gregorová, A. a kol. 2017. Správa o potrebách detí a mládeže v meste Banská Bystrica. Podklady pre tvorbu mládežníckej politiky v meste. Banská Bystrica : Centrum dobrovoľníctva.

Brozmanová Gregorová, A. a kol. 2017. Metodika získavania podkladov pre tvorbu mládežníckej politiky na lokálnej úrovni. Banská Bystrica : Centrum dobrovoľníctva, 2017.

Miháliková, J., Škrabský, T. a kol. 2014. Správa o mládeži. Situačná analýza kvality života mladých ľudí v Slovenskej republike. Bratislava: Iuventa- Slovenský inštitút mládeže, 2014. Dostupné na: https://www.iuventa.sk/files/documents/publik%C3%A1cie/sprava_o_mladezi_2014/som_2014_pop_na_web.pdf

Piovarčiova, T., Halašova, D. a kol. 2010. Inovačný prístup k profesionalizácii práce s deťmi. Súbor nástrojov na identifikáciu a reagovanie na novo vynárajúce sa potreby deti. Bratislava: Nadácia pre deti Slovenska.
http://www.codetipotrebuju.sk/wp-content/uploads/2015/01/Novo-vyn%C3%A1raj%C3%BAce-sa-potreby-det%C3%AD-na-Slovensku.pdf