Na európskej úrovni

Biela kniha o mládeži. [online]. Dostupné na: https://www.iuventa.sk/files/documents/legislativa/2002_biela%20kniha%20o%20mladezi%20sj.pdf

Európsky pakt mládeže. [online]. Dostupné na: https://www.iuventa.sk/files/documents/legislativa/2005_europsky_pakt_mladeze_sj.pdf

Európsky rámec mládežníckej politiky. [online]. Dostupné na: https://www.iuventa.sk/files/documents/legislativa/europsky_ramec_mladeznickej_politiky.pdf

Stratégia EU pre mládež: Investovanie a posilnenie postavenia mládeže 2010 – 2018. [online]. Dostupné na: https://www.iuventa.sk/files/documents/legislativa/2010_2018_strategia_eu_spoluprace_v_oblasti_mladeze.pdf


Na národnej úrovni

Stratégia Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 – 2020. [online]. Dostupné na: https://www.minedu.sk/data/files/3889_strategia_pre_mladez.pdf

Koncepcia rozvoja práce s mládežou na roky 2016 – 2020. [online]. Dostupné na: https://www.iuventa.sk/files/documents/legislativa/koncepcia%20rozvoja%20pr%C3%A1ce%20s.pdf

Zákon NR SR č. 208/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou. [online]. Dostupné na: http://www.epi.sk/zz/rocnik/2008


Súvisiace dokumenty na úrovni VÚC

Koncepcia rozvoja školstva, športu a mládeže v Banskobystrickom samosprávnom kraji na roky 2016 – 2020. [online]. Dostupné na: https://www.bbsk.sk/Portals/0/01%20Urad%20BBSK/Odd_skolstva%20a%20mladeze/koncepcia%20%C5%A1kolstva%202016%20-%202020.pdf
 
Koncepcii rozvoja sociálnych služieb v Banskobystrickom samosprávnom kraji na roky 2011 – 2017. [online]. Dostupné na: https://www.bbsk.sk/Portals/0/Files/doc/km/koncepcia-rozvoja-socialnych-sluzieb-v-banskobystrickom-samospravnom-kraji-na-roky-2011-2017.pdf


Súvisiace dokumenty na lokálnej úrovni

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Banská Bystrica na obdobie 2015 – 2020. [online]. Dostupné na: http://www.banskabystrica.sk/?id_menu=97093

Koncepcie rozvoja školstva na roky 2010 – 2020. [online]. Dostupné na: http://skoly.banskabystrica.sk/koncepcia-rozvoja-skolstva-dokument.phtml?id3=52554

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Banská Bystrica na roky 2015 – 2023. [online]. Dostupné na: http://www.banskabystrica.sk/?id_kat_for_menu=24341